Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych

  W sobotę 19 września 14 dzieci w dwóch grupach odnowiło przyrzeczenia chrztu świętego.

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DZIECI
DO UROCZYSTEGO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH


1. Uroczysta Komunia Święta - tzw. Komunia Święta Generalna jest w diecezji płockiej traktowana jako ważne i znaczące wydarzenie w kształtowaniu osobowości chrześcijańskiej. Jest ona przede wszystkim uroczystością świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

2. Praktyka uroczystej - Generalnej Komunii Świętej istnieje w diecezji płockiej od 1910 roku. Zainicjował ją Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. Początkowo była ona uwieńczeniem systematycznej nauki wyższego kursu katechizmowego. Potrzebą czasu stało się, aby tradycji Generalnej Komunii Świętej nadać odpowiednią nową treść i określić jej specyfikę.

3. Formacja katechetyczna dzieci klas trzecich i czwartych w przygotowaniu do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych ma na celu budzenie świadomości powołania chrześcijańskiego, wynikającego z sakramentu chrztu świętego.

4. Należy ukazywać wewnętrzny związek między chrztem i Eucharystią, który ma kształtować życie chrześcijańskie dzieci. Konieczne jest wdrażanie ich do systematycznej spowiedzi i Komunii Świętej związanej z okresami roku liturgicznego i pierwszymi piątkami miesiąca oraz wdrażanie do przyjmowania Komunii Świętej w niedziele i święta.

5. Dziecko nie uczęszczające na katechizację w klasie czwartej może przystąpić do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w klasach późniejszych, o ile opanuje materiał, złoży egzamin i będzie kontynuować naukę prawd wiary.

6. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do uroczystości są inni księża pracujący w parafii oraz katecheci zakonni i świeccy.

7. Przygotowanie dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do uroczystości sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej „Instrukcji o katechizacji" w punkcie 9a czytamy „dziecko przystępuje do (...) uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (...) we własnej parafii; jeżeli rodzice życzą sobie czegoś innego, nie należy robić trudności". Tacy rodzice powinni złożyć stosowne deklaracje, potwierdzone przez proboszcza miejsca zamieszkania, informujące o miejscu uczestnictwa ich dziecka w katechezie parafialnej.

8. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpienia dziecka do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.

9. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpoczynającym bezpośrednie przygotowanie do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, powinien poinformować rodziców o formie przygotowania oraz określić kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

10. Proboszcz, po zasięgnięciu opinii od katechetów, podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych na podstawie:
a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej i parafialnej;
b) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
c) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej, sprawdzonego w niektórych wypadkach egzaminem.

11. W całokształcie przygotowania dzieci klas czwartych trzeba uwzględnić także ich rodziców. Należy organizować specjalne wywiadówki oraz nabożeństwa dla dzieci z udziałem rodziców.

12. Dla uczniów klas czwartych i ich rodziców należy zorganizować cykl parafialnych (tematycznych) nabożeństw poświęconych poszczególnym aspektom chrztu świętego:

• we wrześniu - nabożeństwo rozpoczynające przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych z wręczeniem Pisma Świętego. Temat: Chrzest sakramentem wiary;

• w październiku - nabożeństwo różańcowe. Temat: Chrzest zobowiązuje do dzielenia się Ewangelią z innymi;

• w listopadzie - Msza Święta za zmarłych. Temat: Ochrzczony włączony do społeczności zbawionych - Z Panem Jezusem w drodze do nieba;

• w grudniu - Msza Święta roratnia (dzieci przynoszą świece lub lampiony). Temat: Dojrzewanie do pełni chrześcijańskiego życia;

• w styczniu - nabożeństwo adoracyjne przy żłóbku. Temat: Obowiązki chrześcijanina wobec społeczności ludzkiej;

• w lutym - Msza Święta z poświęceniem i wręczeniem świec. Temat: Ochrzczony światłem Jezusa Chrystusa;

• w marcu - nabożeństwo podejmujące zagadnienie wstrzemięźliwości w życiu chrześcijanina. Temat: Biała szata - znak narodzin dla Pana Boga;

• w kwietniu - nabożeństwo pokutne. Temat: Chrzest sakramentem nowego życia.

13. Przed samą uroczystością należy zorganizować w kościele spotkanie dla dzieci i ich rodziców poświęcone zaznajomieniu z przebiegiem i porządkiem uroczystości. W uroczystości tej powinni wziąć czynny udział rodzice i chrzestni dziecka.

14. Uroczystość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych winna odbyć się w niedzielę lub w święto, w godzinach rannych.

15. Należy starannie przygotować liturgię Mszy Świętej. W obrzędach uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych można wykorzystać propozycje zawarte w opracowaniu pt. „W drodze z Jezusem. Przygotowanie dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych".

16. Zaleca się założenie przez dzieci uroczystego stroju szkolnego.

17. Zachęca się dzieci i ich rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach tygodnia eucharystycznego, tzw. białego, podczas którego Msze Święte wypada ubogacać dobranymi modlitwami, komentarzami i intencjami. Pomocą mogą służyć materiały katechetyczno-duszpasterskie zawarte w opracowaniu „W drodze z Jezusem. Przygotowanie dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych”.

+ Stanisław Wielgus
Biskup Płocki